SOSİAL MÜAVİNƏTLƏRİN VƏ TƏQAÜDLƏRİN TƏYİN OLUNMASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

SOSİAL MÜAVİNƏTLƏRİN VƏ TƏQAÜDLƏRİN TƏYİN OLUNMASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRYAŞA GÖRƏ MÜAVİNƏTLƏR (62 yaşa çatmış qadınlar, 67 yaşa çatmış kişilər üçün)
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayış

YAŞA GÖRƏ MÜAVİNƏT (57 yaşa çatmış 3 və çox uşaqlı analar)
1. Ərizə

2. Yaşayış yerindən arayış ailə tərkibi (3 və daha çox uşağı doğub 8
yaşadək tərbiyə etməsi barədə)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Uşaqların doğum şəhadətnamələrinin surəti, nikah haqqında
şəhadətnamənin surəti (zəruri hallarda)
5. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayışƏLİLLİYƏ GÖRƏ MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (zəruri hallarda)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. TSEK arayışı
5. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayış

SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD 18-YAŞINADƏK UŞAQLARA MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (zəruri hallarda)
3. Qanuni nümayəndə və ya qəyyumun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. TSEK-in müayinə aktından çıxarış
5. Uşagın doğum şəhadətnaməsinin və zəruri hallarda nikah haqqında şəhadətnamənin surəti
6. DSMF-dan valideynlərin əmək pensiyasi alıb-almaması barədə
arayış

AİLƏ BAŞÇISINI İTİRMƏYƏ GÖRƏ MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (ailə tərkibi barədə)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Ölüm haqqında şəhadətnamənin surəti
5. Uşagın doğum şəhadətnaməsinin və zəruri hallarda nigah haqqında şəhadətnamənin surəti
6. Yaşı 18-23 arasında olanlar üçün əyani təhsil almaları barədə arayış (əyani təhsil alan ailə üzvü üçün təhsil aldığı müəssisənin arayışı)
7. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayış (zəruri hallarda)

MÜHARİBƏ VETERANLARINA
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (zəruri hallarda)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Müharibə veteranı vəsiqəsinin surəti
5. Hərbi komissarlıqdan arayış (zəruri hallarda)
6. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayış

ŞƏHİD AİLƏLƏRİNƏ KOMMUNAL, NƏQLİYYAT VƏ DİGƏR XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış ailə tərkibi haqqında
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Şəhidin ölüm haqqında şəhadətnaməsi
5. Şəhid statusu haqqında müvafiq orqanın arayışı
6. Şəhidlik vəsiqəsinin surəti
7. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayış
Müraciət edən şəxslə şəhidin qohumluq faktını təsdiq edən sənəd

MÜVAFİQ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANI TƏRƏFİNDƏN MÜƏYYƏN EDİLMİŞ BƏZİ KATEQORİYA ŞƏXSLƏRİN 16 YAŞINADƏK (umumtəhsil müəssisələrində əyani təhsil alanlar üçün 18 yaşadək) UŞAQLARINA MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (zəruri hallarda)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti4. Uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri
5. Şəhid ailəsidirsə şəhidin ölüm şəhadətnaməsi
6. Şəhidlik vəsiqəsinin surəti
7. Müharibə və ya ÇAES əlilidirsə əlillik vəsiqəsinin surəti, müayinə
aktından çıxarış
8. 16 yaşdan yuxarı əyani təhsil alan şəxslər üçün ümumtəhsil
məktəbindən arayış

QƏYYUMLUĞA GÖRƏ MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (uşağın qəyyumla yaşadığı göstərilməklə)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (qəyyumun)
4. İcra Hakimiyyətinin qəyyumluq barədə sərəncamı
5. Doğum haqqında şəhadətnamələrin surəti
6. Aztəminatlı ailə olması barədə ƏSMM-dən arayış

BİR YAŞINADƏK UŞAĞI OLAN AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRƏ MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (zəruri hallarda)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Doğum və nikah haqqında şəhadətnamənin surəti
5. Aztəminatlı ailə olması barədə ƏSMM-dən arayış

DÖVLƏT QULLUQÇULARINA ÖMÜRLÜK MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Əmək kitabçasının surəti
5. Əmək haqqı arayışı
6. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayış

MÜDDƏTLİ HƏRBİ XİDMƏTDƏ OLANLARIN UŞAQLARINA ÖDƏNİLƏN MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (zəruri hallarda)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Doğum və nigah haqqında şəhadətnamələrin surəti
5. Hərbi komissarlığın arayışı (orduya çağırıldığı və təxris olunduğu
vaxtı göstərilməklə)

RADİASİYA QƏZASI NƏTİCƏSİNDƏ ZƏRƏR ÇƏKMİŞ ŞƏXSLƏRƏ HƏR İL MÜALİCƏ ÜÇÜN MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. TSEK-in müayinə aktından çıxarış

DƏFN ÜÇÜN MÜRACİƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (dəfnin xərcini çəkən şəxs göstərilməklə)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti

UŞAĞIN ANADAN OLMASINA GÖRƏ MÜAVİNƏT
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış ailə tərkibi barədə (işləməməsi qeyd
olunmaqla)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. DSMF dən sosial sığorta ödəyicisi olmaması barədə arayış
5. Rayon qeydiyyat şöbəsinin doğum haqqında arayışı (VVADQ)
6. Doğum haqqında şəhadətnamə

ƏMƏK ZƏDƏSİ VƏ PEŞƏ XƏSTƏLİYİ NƏTİCƏSİNDƏ SAĞLAMLIĞI POZULMUŞ İŞÇİYƏ VƏ YA BU SƏBƏBDƏN HƏLAK OLMUŞ ŞƏXSLƏRƏ BİRDƏFƏLİK VƏ AYLIQ MÜAVİNƏT
1. Ərizə.
2. Yaşayış yerindən arayış
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Bədbəxt hadisə nəticəsində yaradılmış komissiyanın aktı və ya
qətnamə
5. TSEK arayışı ( Əmək qabiliyyətinin itirmə faizi göstərilməklə)
6. Həlak olubsa ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti, AR MM-nin 1121-ci maddəsində göstərilən şəxs olmasını təsdiq edən sənədlər, nigah haqqında şəhadətnamə
7. Təqsirkar müəssisənin ödəncin verildiyi tarixə aid arayışı

PENİTENSİAR MÜƏSSİSƏLƏRDƏN CƏZA ÇƏKMƏKDƏN AZAD EDİLMİŞ ŞƏXSLƏRƏ SOSİAL ADAPTASİYA ÜÇÜN BİRDƏFƏLİK ÖDƏNC
1. Yaşayış yerindən arayış
2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
3. Cəza müddətinin başa çatması barədə penitensiar müəssisənin
arayışı
4. Ərizə

MÜHARİBƏ, 20 YANVAR, ÇAES-DƏ HƏRBİ XİDMƏT KEÇMİŞ ƏLİLLƏRƏ PREZİDENT TƏQAÜDLƏRİ
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. TSEK-in müayinə aktından çıxarış
5. DSMF-dən əmək pensiyasi almaq hüququ olmaması barədə arayış (zəruri hallarda)

ŞƏHİD AİLƏLƏRİNƏ ÖDƏNİLƏN PREZİDENT TƏQAÜDÜ
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
4. Ölüm haqqinda şəhadətnamənin surəti
5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanından şəhidlik statusunu təsdiq edən arayış
6. Şəhid statusu haqqında müvafiq orqanın arayışı
7. Şəhidlik vəsiqəsi
8. Nikah haqqında şəhadətnamənin surəti (zəruri hallarda), qohumluq faktını təsdiq edən arayış
9. ÜTM-də təhsil alması barədə arayış

XALQ VƏ ƏMƏKDAR ADLARA GÖRƏ ÖDƏNİLƏN PREZİDENT TƏQAÜDLƏRİ
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış (işləmirsə işləmədiyi haqqında, işləyirsə
büdcə təşkilatı və ya özəl sector olduğu qeyd edilməklə iş yerinin adı göstərilməlidir)
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (fərmanın surəti)
4. Xalq və əməkdar fəxri adlara görə verilən vəsiqələrin surəti

MİLLİ QƏHRƏMANLARA ÖDƏNİLƏN PREZİDENT TƏQAÜDÜ
1. Ərizə
2. Yaşayış yerindən arayış
3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (özünün, həlak olub ya vəfat edibsə
həyat yoldaşının, o da vəfat edibsə ata və anasının)
4. Həlak olubsa (vəfat edibsə) ölüm şəhadətnaməsinin və qohumluq
faktını təsdiq edən sənədin surəti
5. Milli qəhrəman vəsiqəsinin surəti (fərmanın surəti)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

LooXəbər
All Women's